Apie mus


Viešosios įstaigos „Naujos Kartos Moterų Iniciatyvos“ veikla nukreipta į jaunų moterų, moterų teisių, lygių galimybių problematiką. Socialiniais kultūriniais projektais yra siekiama kelti moterų motyvaciją, skatinti aktyvumą, suteikiant tiek fizinę, tiek psichologinę erdvę moterų iniciatyvoms, kūrybai, kritinei minčiai. Panaudojant kūrybines, įgalinančias bei aktyvų išmokimą skatinančias formas, tokias kaip festivaliai, parodos, seminarai, diskusijos, vieši renginiai, akcijos, sudaroma galimybė aktyviam socialinę atskirtį patiriančių moterų įsitraukimui, savo kūrybinio potencialo bei kritinės minties išraiškai. Organizacijos koordinuojami viešieji renginiai, internetiniai projektai (feministinis blogas, organizacijos internetinis puslapis www.nkmi.lt), leidiniai („Sabotažo vadovas“), straipsniai, pranešimai bei pokalbiai radijo laidose, spaudoje, televizijoje (Lietuvos radijo laida „Mes moterys“, žurnalas „Pravda“), konferencijose, alternatyvios kultūros festivaliai atlieka ne tik itin svarbią šviečiamąją funkciją lytiškumo, seksualumo, moterų lygių galimybių temomis, bet ir kuria erdvę bei galimybę platesniam moterų bendradarbiavimui, keitimuisi patirtimi, informacija, įneša svarbų indėlį į alternatyvios kultūros kūrimą bei plėtotę.
 

Organizacijos misija yra skatinti jaunų moterų iniciatyvų vystymąsi ir jų dalyvavimą socialinėje veikloje, suteikiant fizinę ir psichologinę erdvę moterų kūrybingumui ir kritinei minčiai.

 

Organizacijos vizija - atstovauti jaunų moterų interesus, siekiant lyčių lygybės ir moterų teisių nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.


 
Organizacijos tikslai:
 • skatinti jaunų moterų iniciatyvą, atstovauti jų interesams bei juos ginti; stiprinti jų asmeninę ir ekonominę nepriklausomybę bei aktyvumą sukuriant palankias savirealizacijos galimybes, suteikiant naujas erdves jaunų moterų saviraiškai bei aktyviam dalyvavimui visuomeniniame gyvenime; 
 • siekti moterų ir vyrų lygių teisių įgyvendinimo, skatinti lyčių lygybę;
 • vykdyti smurto prieš moteris bei visų rūšių (fizinės, psichologinės, simbolinės) lytinį pagrindą turinčios prievartos prevenciją;
 • keisti netoleranciją ir diskriminaciją skatinančias patriarchalines bei heteronormatyvias lyčių ir seksualumo sampratas;
 • skatinti lyties ar seksualumo pagrindu socialinę atskirtį patiriančių grupių ir asmenų interesų atstovavimą;
 • skatinti ir plėtoti kritinį diskursą įvairaus amžiaus, tautybės, socialinės padėties moterų, jų kūno bei seksualumo eksploatavimo įvairiose srityse atžvilgiu;
 • dalyvauti viešose diskusijose lyčių klausimais bei skatinti jaunimo, įvairių tautybių, socialinės padėties ir amžiaus moterų bei įvairių socialinės atskirties grupių dalyvavimą lyčių politikoje;
 • skatinti valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendravimą ir bendradarbiavimą, rengiant bendrus projektus bei programas lygių galimybių, prievartos prevencijos, lyčių politikos ir susijusiose srityse, vietiniame ir tarptautiniame lygmenyse. 
Pagrindinės veiklos sritys: 
 • Švietimas ir mokymas
 • Prevencinė veikla
 • Komandos formavimo mokymai
 • Konsultavimas ir tarpininkavimas
 • Tiriamasis ir akademinis darbas
 • Renginių organizavimas
 • Projektų rašymas
 • Leidyba

Plačiau su mūsų veikla galite susipažinti šio puslapio naujienų, paslaugų ir projektų skiltyse. 


Vardas

El. paštas

Komentarai